Ngày 15/05/2019 21:27:42
Trà Ôn phê duyệt kế hoạch đăng ký NVQS và đăng ký tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện vừa phê duyệt kế hoạch đăng ký NVQS và đăng ký tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện trà ôn.

Để chủ động thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện vừa xây dựng kế hoạch, cụ thể: Tổng số công dân trong độ tuổi sẵn sàng làm nghĩa vụ quân sự và tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân (Công dân có độ tuổi từ 18-25 tuổi và công dân được đào tạo cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi). Các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận tiện để công dân đến đăng ký…

Theo đó các xã, thị trấn phải xây dựng kế hoạch và báo cáo kế hoạch đăng ký về Hội đồng NVQS huyện (thông qua Ban CHQS huyện) chậm nhất là ngày 31/5/2019. Từ ngày 17/6/2019 đến 30/6/2019 các xã, thị trấn phải đăng ký xong; ngày 05/7/2019 các xã, thị trấn tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng NVQS huyện (thông qua Ban CHQS huyện) theo mẫu để Hội đồng NVQS huyện tổng hợp báo cáo.

Để chủ động thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện đã phân công công việc cụ thể cho từng Phòng, ban ngành huyện, các xã, thị trấn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                                                            MD

Các tin khác