Ngày 15/05/2019 16:36:28
Quy định gửi, nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước

 

            UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế gửi, nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

            Theo đó, việc gửi, nhận, xử lý văn bản phải đảm bảo theo nguyên tắc là tất cả Văn bản đi của cơ quan, tổ chức và Văn bản đến cơ quan, tổ chức phải được số hóa, đăng ký cập nhật vào Hệ thống quản lý Văn bản và điều hành theo quy định.

            Cơ quan, tổ chức thực hiện việc gửi, nhận, xử lý, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử phải tuân theo nguyên tắc được quy định tại các Khoản 3, 4, 5 Điều 5 và Điều 40 của Luật Giao dịch điện tử; các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin và văn thư, lưu trữ; có quyền từ chối tiếp nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận văn bản điện tử và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối đó; đồng thời thông báo cho bên gửi văn bản được biết.

           Yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ. Văn bản điện tử phải được theo dõi, cập nhật tự động các trạng thái xử lý trên Hệ thống quản lý Văn bản và điều hành theo quy định. Các cơ quan, tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, an toàn thông tin và giải pháp kết nối, liên thông với Hệ thống quản lý Văn bản và điều hành của tỉnh.

           Hệ thống tiếp nhận yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử gồm: Hệ thống quản lý Văn bản và điều hành (tại địa chỉ: https://hscv.vinhlong.gov.vn) dùng chung của tỉnh bắt buộc sử dụng hệ thống này để gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, tổ chức với nhau. Cơ quan, tổ chức chưa tham gia Hệ thống quản lý Văn bản và điều hành dùng chung của tỉnh thì gửi, nhận văn bản điện tử qua Trục kết nối liên thông văn bản điện tử của tỉnh (tại địa chỉ https://lienthong.vinhlong.gov.vn) hoặc sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh để gửi, nhận văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, tổ chức và giữa cơ quan, tổ chức với nhau qua hộp thư công của văn thư cơ quan./.

                                                                                                                                                                                                                        CV (Nguồn QĐ số: 1123/QĐ-UBND)

Các tin khác